Till umu.se

Forskningsprogrammet EcoChange:
Östersjöns ekosystem och klimatförändringarna

Klimatförändringarna hotar att accentuera problemen med övergödning och överfiske i Östersjön, vilket kan leda till mycket omfattande förändringar i ekosystemet. Vilka förändringarna blir och vad de kan få för konsekvenser för havsmiljön studeras inom forskningsprogrammet EcoChange.

Foto: Katarina Konradsson/Umeå marina forskningscentrum.

EcoChange är en del av regeringens strategiska satsning på havsmiljöforskning, och bygger på ett nära samarbete mellan Umeå universitet och Linnéuniversitetet, samt Sveriges lantbruksuniversitet och Naturhistoriska riksmuseet. Umeå universitet är värdar för programmet. Ursprungligen finansierades EcoChange under åren 2010 till 2014. Finansieringen förlängdes under 2015 och 2016 i väntan på nytt regeringsbeslut om fortsättning. I slutet på 2016 kom beslut i forskningspropositiionen om fortsättning av programmet till 2020. Ett sextiotal forskare arbetar idag med projekt kopplade till EcoChange.

Aktuellt

Isprojekt finanseras av Formas

Isprojekt finanseras av Formas

Forskning EcoChange-forskaren Jenny Ask har fått finansiering från Formas för ett treårigt projekt om istäckets betydelse i nordliga akvatiska ekosystem. Projektet kommer att fokusera på hur framtida förändringar i isförhållanden kommer att påverka akvatisk kolmetabolism, tillväxt av alger och gasutbyte mellan vatten och atmosfären.


Växtplankton styrs av kol från land

Växtplankton styrs av kol från land

Forskning EcoChangeforskaren Joanna Paczkowska har fokuserat på basen i födoväven, för att lista ut hur klimatförändringarna kommer att påverka ekosystemet längs en nord-sydlig gradient i Östersjön. Hon har visat på att kolföreningar som härrör från land har en stor betydelse för växtplanktonsamhällenas struktur och funktion. Resultaten är i hög grad relevanta för förvaltningen av framtidens Östersjö.

Nyheter

Isprojekt finanseras av Formas

2016-12-16
EcoChange-forskaren Jenny Ask har fått finansiering från Formas för ett treårigt projekt om istäckets betydelse i nordliga akvatiska ekosystem. Projektet kommer att fokusera på hur framtida förändringar i isförhållanden kommer att påverka akvatisk kolmetabolism, tillväxt av alger och gasutbyte mella...

Växtplankton styrs av kol från land

2016-12-13
EcoChangeforskaren Joanna Paczkowska har fokuserat på basen i födoväven, för att lista ut hur klimatförändringarna kommer att påverka ekosystemet längs en nord-sydlig gradient i Östersjön. Hon har visat på att kolföreningar som härrör från land har en stor betydelse för växtplanktonsamhällenas struk...

Varmare klimat minskar produktionen av fisk

2016-12-08
En ny avhandling vid Umeå universitet visar att produktionen av fisk i sjöar i norra barrskogsbältet påverkas negativt av den pågående klimatförändringen. Detta gäller både antalet fiskar och den totala biomassan. Per Hedström försvarar sin avhandling fredagen den 16 december.

Mätboj i havet ger unik information

2016-10-04
Mätbojar utplacerade i havet ger helt nya möjligheter att förstå processerna i miljön. Förändringar i luft och vatten sker ofta snabbt, och är svåra att fånga upp inom de vanliga mätprogrammen. I Örefjärden söder om Umeå har Umeå marina forskningscentrum nu sjösatt en boj som skickar data om allt fr...

Oanad mångfald bland cyanobakterier

2016-09-01
Varje år möts vi av rubriker i tidningarna om besvärliga blomningar av cyanobakterier. Problemen kopplas till att Östersjön är övergödd, och i takt med att klimatet förändras spås problemen bli ännu värre. Historien visar att cyanobakterierna verkar ha en stor förmåga att anpassa sig till en förände...

Underskattad algproduktion i grunda kustområden

2016-08-08
Växtplankton i havsvattnet betraktas ofta som basen i den marina födoväven och grunden till det liv som finns i havet. I grunda kustområden finns även bottenlevande mikroskopiska alger som täcker bottnarnas klippor, stenar, sand och lera. Algerna står för en ansenlig del av produktionen av organiskt...

Invasiv vattenloppa kan förändra ekosystem i Bottenviken

2016-07-06
Rovvattenloppan, Cercopagis pengoi, har spridit sig från Kaspiska havet till större delen av Östersjön. I Bottniska viken verkar den stöta på patrull i gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Klimatförändringarna kan leda till att barriären för spridning norrut rivs, vilket kan få stora konsekve...

Mindre fisk i framtidens Östersjö

2016-06-27
Klimatförändringarna förväntas leda till ökad nederbörd och att mängden kol från älvarna ökar i kustvattnen. Bakterieproduktionen kommer då att gynnas, vilket minskar mängden fisk och innebär omfattande förändringar i det marina ekosystemet. Forskare i forskningsprogrammet EcoChange vid Umeå univers...

More EcoChange news on our English website


Sidansvarig: Kristina Viklund
2017-01-18

Utskriftsversion

Vetenskaplig koordinator

Professor Agneta Andersson
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet 

Tel:  +46 90 786 98 45

Kontaktformulär

Vice koordinator

Professor Catherine Legrand
Institutionen för Biologi och miljö
Linnéuniversitetet Kalmar 

Tel:  +46 480 44 73 09

Kontaktformulär

Styrelse

Marianne Sommarin, Ordförande
Vicerektor, Umeå universitet

Peter Aronsson,
Vice ordförande
Prorektor, Linnéuniversitetet

Åke Bengtsson
Vattenstrateg
Vattenmyndigheten, Bottenhavet

Per Larsson
Professor
Institutionen för Biologi och miljö, Linnéuniversitetet

Markus Meier
Oceanograf
SMHI

Mats Tysklind
Professor
Kemiska institutionen
Umeå universitet


Referensgrupp

Annica Gammeltoft
Länsstyrelsen
Norrbotten

Johnny Berglund
Länsstyrelsen
Västerbotten

Izabela Alias
Länsstyrelsen
Kalmar

Irene Bohman
Vattenmyndigheten
Södra Östersjön

Sonja Råberg
Länsstyrelsen
Stockholm

Hans-Göran Lax
Västra Finlands miljöcentral

Elisabeth Sahlsten
Havs- och vattenmyndigheten