Forskningen inom EcoChange

Det viktigaste syftet med EcoChange är att beskriva och analysera nyckelprocesser som är av vikt för ekosystemets struktur och funktion i Östersjön nu och i framtiden. Östersjön erbjuder utmärkta förhållanden för forskning kring ekologiska effekter av klimatförändringar. Samarbetet inom EcoChange ger unika möjligheter att göra heltäckande synteser av klimatförändringarnas effekter.

EcoChangeforskaren Sonia Brugel genomför en provtagning i Bottniska viken. Foto: Jonas Wester.

Både temperaturen och nederbörden förväntas öka i Östersjöområdet som ett resultat av klimatförändringarna. Inflödet av sötvatten till Östersjön kommer därigenom att öka, och föra med sig stora mängder föroreningar och organiskt material från land till det redan ansträngda havsområdet.

Östersjön består av flera olika havsbassänger, med fundamentala skillnader i hydrologi och födovävsstruktur. För att kunna förutsäga konsekvenserna av klimatförändringar i området krävs specifika studier av de olika havsbassängerna. Umeå universitet och Linnéuniversitetet bidrar med nödvändiga faciliteter till forskningen, såväl som avancerad vetenskaplig kompetens när det gäller förhållandena i de nordliga respektive sydliga delarna av Östersjön. Detta lägger en god grund för framgångsrik forskning när det gäller de olika delarna av Östersjön.

Lagarbete inom EcoChange. Forskarna Henrik Larsson, Matyas Ripzam, Christine Gallampois, Åsa Berglund och Daniela Figueroa analyserar prover från en gradientstudie som genomförts i mesokosmlaboratoriet vid Umeå marina forskningscentrum. Foto: Kristina Viklund.

I Östersjön finns en naturlig gradient i salthalt, temperatur och en del andra viktiga parametrar. Det gör att Östersjön lämpar sig väl för studier kring konsekvenserna av klimatförändringar. I vissa avseenden liknar dagens situation i de norra delarna den situation man förväntar sig i framtiden i de sydliga delarna. Samarbetet mellan Umeå universitet och Linnéuniversitetet skapar möjligheter till parallella studier i norr och i söder, vilket gynnar forskning kring de ekologiska effekterna av klimatförändringar i Östersjöområdet. Sveriges lantbruksuniversitets och Naturhistoriska riksmuséets deltagande i EcoChange öppnar för möjligheter att göra unika holistiska analyser av de ekologiska konsekvenserna av klimatförändringar.

Satellitbild över Egentliga Östersjön under en blomning av cyanobakterier. Inom EcoChange studeras de ekologiska effekterna av klimatförändringarna på en redan ansträngd Östersjö.

Det viktigaste syftet med EcoChange är att beskriva och analysera nyckelprocesser som är av vikt för ekosystemets struktur och funktion i Östersjön nu och i framtiden. Människans roll är en viktig del i analysen. Forskningen inom EcoChange är uppdelad i fem integrerade temaområden med olika ingångar till forskningsområdet. Resultaten från EcoChange förväntas ge ett mycket viktigt bidrag och stöd till arbetet med förvaltningen av Östersjön.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Vetenskaplig koordinator

Professor Agneta Andersson
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet 

Tel:  +46 90 786 98 45

Kontaktformulär

Vice koordinator

Professor Catherine Legrand
Institutionen för Biologi och miljö
Linnéuniversitetet Kalmar 

Tel:  +46 480 44 73 09

Kontaktformulär

Temaledare

Tema 1

Catherine Legrand
Institutionen för Biologi och miljö
Linnéuniversitetet Kalmar

Tema 2

Per Larsson
Institutionen för Biologi och miljö
Linnéuniversitetet

Tema 3

Mats Tysklind
Kemiska institutionen
Umeå universitet

Tema 4

Johan Wikner
Umeå marina forskningscentrum
Umeå universitet

Tema 5

Agneta Andersson
Inst f Ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet