Marin forskning

UMF erbjuder faciliteter, fartygstid och laboratorier för marin forskningEtt av UMF:s viktigaste uppdrag är att stödja marin forskning i Bottniska viken-området genom att erbjuda forskare tillgång till välutrustade laboratorier, en modern mesokosmhall, specialbyggda forskningsfartyg, ett flertal småbåtar och kunnig personal.

UMF:s fältstation, fartyg, båtar och personal används flitigt inom ett flertal forskningsprojekt. Användarna är forskare från såväl Umeå universitet som andra svenska och utländska universitet och högskolor. De hyr in sig på UMF och deras arbete resulterar i avhandlingar, artiklar och olika former av presentationer som bidrar till att viktiga forskningsrön om havsmiljön sprids i Sverige och i övriga världen.

UMF-relaterad forskning

De forskningsprojekt som bedrivs vid UMF spänner över flera ämnesområden: biologi, geologi, kemi - alla med brackvattensystemet Bottniska viken som gemensam nämnare. Här följer ett urval av några av de forskningsprojekt som UMF är delaktigt i, nyligen varit delagtig i, eller där UMF:s resurser nyttjas i hög utsträckning.

 • MER KVICKSILVER I FRAMTIDENS FISK?
  I framtiden kan mängderna av giftigt kvicksilver komma att öka i fisk från kustnära hav. Skälet är att ett varmare klimat väntas leda till ökad nederbörd på norra halvklotet och att mer vatten då rinner ut från land och vattendrag till havet, inklusive Östersjön.
  Med vattnet följer humusämnen, och dessa kommer att förändra näringskedjan. Bakterier kommer att gynnas framför växtplankton, och stegen i näringskedjan blir då fler. Det kan leda till att mängden kvicksilver i fisk blir betydligt högre.

  Projektet har nyttjat UMF:s fartyg för provtagning, och genomfört försök i UMF:s mesokosmlaboratorium.

   
 • LÄKEMEDELSRESTER I AKVATISKA MILJÖER
  Läkemedel passerar ofta opåverkade genom reningsverk och hamnar i akvatiska miljöer. Det är i hög utsträckning okänt hur dessa läkemedel påverkar organismer och processer i ekosystemet. Det finns en mängd frågeställningar att arbeta med, till exempel vilka koncentrationer av vanliga läkemedel som finns i de akvatiska miljöerna, hur länge läkemedelsrester lagras i naturen, om läkemedelsrester transporteras upp i näringskedjan och hur låga koncentrationer av läkemedel påverkar organismernas beteenden och funktioner.

  Projektet har genomfört försök i UMF:s experimenthallar.
   
 • FORSKNINGSPROGRAMMET ECOCHANGE
  Klimatförändringarna hotar att förstärka problemen med övergödning och överfiske i Östersjön, vilket kan leda till mycket
  omfattande förändringar i ekosystemet.
  Forskningen inom EcoChange inkluderar hela näringskedjan, från bakterier och växtplankton till fisk. Bland annat fokuseras på vad som egentligen styr förekomsten av olika typer av bakterier, cyanobakterier och växtplankton, och hur detta kan komma att ändras när temperaturerna stiger och nederbörden ökar.

  Forskningsprogrammet har nyttjat UMF:s forskningsfartyg för provtagning, laboratorier för experiment och analyser, och har även använt data från UMF:s miljöanalysverksamhet.

   
 • REACT - HAR GIFTIGA FIBERBANKAR BÖRJAT LÄCKA?
  Under lång tid har halterna av organiska miljögifter och tungmetaller sjunkit i havsekosystemet, men under senare tid
  verkar trenden ha brutits. Ett omfattande övervakningsprojekt har visat på alarmerande höga halter av både organiska miljögifter och tungmetaller i fiberbankar längs Bottenhavskusten. Inom projektet REACT undersöks om det är miljöförändringar som lett till att föroreningar från fiberbankar nu frigörs, och under vilka förhållanden det kan ske.

  Provtagningarna för projektet har gjorts med UMF:s forskningsfartyg. Experiment har även genomförts i UMF:s laboratorier och termokonstantrum.

   
 • ÄLVBURET ORGANISKT KOL OCH BAKTERIERS SYREKONSUMTION
  Respirationen hos bakterieplankton står för mer än 50 procent av flödet av kol och syre i akvatiska system. Projektets syfte är att öka förståelsen för hur älvburet organiskt material och andra ämnen styr bakteriell respiration och därmed marin syrekonsumtion och nettoexport av koldioxid.

  Provtagningarna för projektet har gjorts med UMF:s forskningsfartyg. Experiment har utförts i UMF:s laboratorier och termokonstantrum.

   
 • MINSKANDE SYREHALTER I BOTTENHAVET
  Projektets syfte är att avgöra om de sjunkande syrehalterna i Bottenhavet är orsakade av för hög näringstillförsel och intern
  syrekonsumtion eller av införsel av syrefattigt vatten från Egentliga Östersjöns mellanskikt.

  Data för projektet har delvis hämtats från UMF:s databas dBotnia. Dataanalys har bland annat utförts vid UMF.

Foto: Torleif Malm


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Bokningar för forskningsändamål

Henrik Larsson

Tel:  090-786 79 97

Kontaktformulär

Erkännande av UMF

Var vänlig och följ våra rekommendationer för erkännande av UMF i publikationer, på postrar och i föredrag.

Erkännande UMF

Databasen dBotnia

dBotnia är en internetbaserad marin miljödatabas där primärdata från pågående mätuppdrag arkiveras. Data är fritt tillgängligt. Kontakta databasansvarig om du vill få tillgång till data.

Mer om databasen dBotnia