Havsmiljöinstitutet

Enheten vid Umeå universitet

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet. Det finns ett kansli som har en samordnande roll och är beläget vid Göteborgs universitet. Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet ligger organisatoriskt under Umeå marina forskningscentrum.

Samarbetet mellan de fyra lärosätena inbegriper forskning och utbildning inom marin vetenskap. Havsmiljöinstitutet har också i uppdrag att bland annat bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens, och att genom kvalificerade analyser och synteser ge myndigheter stöd i arbetet för en förbättrad havsmiljö.

UMF är värd för Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitetHavsmiljöinstitutet är ett nationellt centrum med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet.

Vid enheten vid Umeå universitet arbetar man bland annat med följande projekt:

Minskande syrehalter i Bottenhavet

Projektets syfte är att avgöra om de sjunkande syrehalterna i Bottenhavet är orsakade av för hög näringstillförsel och intern syrekonsumtion eller av införsel av syrefattigt vatten från Egentliga Östersjöns mellanskikt.
Kontaktperson: Joakim Ahlgren

Tillståndsbeskrivning för en digital generation, TiDiG

Projektet TiDiG har som övergripande mål att göra den marina tillståndsbeskrivningen mer lättillgänglig, både för allmänheten, politiker och miljötjänstemän. I nuläget pågår en förstudie, där möjligheten att rapportera den årliga marina tillståndsbedömningen via digitala medier istället för via en tryckt rapport undersöks. Förhoppningen är att detta ska leda till att både öka tillståndsbeskrivningens genomslagskraft inom havsmiljöpolitiken och förbättra förmedlingen av kunskap om havsmiljön. Fördelarna med att använda sig av digitala medier är också att en större mängd information kan förmedlas, samt att det ger möjlighet till en större spårbarhet av de data som ligger till underlag för bedömningarna.
Kontaktperson: Ida Wendt

Nationell kalibrering av koldioxidfixering

Enheten deltar i en nationell utvärdering för harmonisera mätningar av planktons koldioxidfixering mellan olika laboratorier. Koldioxidfixeringen hos plankton utgör grunden för all kol och energi som används i havet, och är en viktig indikator för övergödning. Syftet är att få jämförbara värden på koldioxidfixering mellan laboratorier och ta fram ett förslag till en revidering av nationella metodanvisningen för mätning av växtplanktonproduktionen. Resultaten kommer också ligga tillgrund för förslag till nya riktlinjer inom Helsingforskommissionen (COMBINE). Jämförande mätningar av inkuberingar direkt i vattenpelaren med de som görs i inkubator kommer att genomföras. Förbättrad ljusinstensitet och -kvalitet med ny teknik i den tillämpade inkubatorn är andra faktorer som ska utredas.
Kontaktperson: Johan Wikner

Foto: Katarina Konradsson, Andrea Gillgren


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Havsmiljöinstitutet

Enheten vid Umeå universitet
905 71 Hörnefors 

Tel:  090-786 7974 (kansli)

Kontaktformulär

Beställ uppdrag

UMF utför uppdrag inom allt från utformning av provtagningsprogram  till vetenskaplig analys och syntes. Läs mer under Miljöanalys.

Rapporter som HMI/UmU bidragit till:

Orsaker till minskade syrehalter i Bottenhavet

Syrehalterna i Bottenhavet har minskat sedan 1970-talet, en minskning som accelererat från 1990. För att ha möjlighet att åtgärda denna försämring i den marina miljön är det nödvändigt att identifiera orsakerna till denna syreminskning, eftersom olika orsaker kan kräva olika former av åtgärder. Målsättningen med projektet var att ge en tillförlitlig förklaring till de sjunkande syrehalterna i Bottenhavet under de senaste 20 åren genom att använda data från de nationella miljöövervaknings-programmen.

Läs mer och ladda hem


Recipientkontroll av mjukbottenfauna Norrbotten

En utvärdering av det samordnade programmet för recipientkontroll av mjukbottenfauna vid Norrbottenskusten under våren och sommaren 2016. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av en grupp aktörer för samordnad recipientkontroll vid Norrbottenskusten, bestående av fyra industriföretag och fyra kommuner.

Läs mer och ladda hem

Makrovegetation i Bottniska viken

En utvärdering av pågående miljöövervakning av akvatisk makrovegetation på grunda bottnar i fyra områden i Bottniska viken har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten i samverkan med länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg. Syftena har varit att beskriva de fyra ingående områdena med avseende på bl. a. vegetation, substrat, djup och vågexponering.

Läs mer och ladda hem

Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

Att trafik påverkar miljön är känt. Men vilka samband det finns mellan den kommersiella sjöfarten och havsmiljön är inte lika välkänt. Hur hänger det hela ihop? Och går det att förändra sjöfartens miljöpåverkan?

Läs mer och ladda hem

Miljöövervakning i Gaviksfjärden, Västernorrlands län

Syftet med denna rapport är att samla alla undersökningar som gjorts inom Gaviksfjärden och dess närhet, allt ifrån långa tidsserieövervakningar till enstaka inventeringar, i ett dokument. Rapporten ingår i länsstyrelsen i Västernorrlands rapportserie.

Läs mer och ladda hem

Rapporten HAVET

Rapporten HAVET ger en aktuell och sammanvägd bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. UMF/Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet bidrar i flera former till rapporten. Rapporten ges ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Läs mer och beställ

Sammanvägd bedömning av miljötillståndet i havet

I rapporten sammanfattas hur sammanvägd bedömning av miljötillstånd i marina ekosystem har använts i olika delar av världen fram tills idag som ett underlag för utveckling av liknande metoder för bedömning av svenska ekosystem. Rapporten ingår i Havsmiljöinstitutets rapportserie.

Läs mer och ladda hem.

Artikel i Global Change Biology

Ökat inflöde av sötvatten till havet är en av effekterna som väntas av klimatförändringarna. I denna studie har miljöövervakningens långa tidsserier använts för att visa på effekter i näringsväven.

Global Change Biology Vol 18 Issue 8 2509-2519